info@allinclusivetravel.ro
031 429 0226 Contact

Agentia de turism All Inclusive Travel are cele mai ieftine oferte turistice, sejururi si circuite!

GDPR – Protectie date personale

GDPR – INFORMARE/DECLARAȚIE CONSIMȚĂMÂNT PENTRU REZERVAREA/CUMPĂRAREA SERVICIILOR ȘI/SAU PACHETELOR DE SERVICII DE CĂLĂTORIE ÎN CONTEXTUL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

ASPECTE IMPORTANTE

ALL INCLUSIVE BUSINESS SOLUTIONS SRL (Agentia ALL INCLUSIVE TRAVEL) este o persoană juridică română, ce are ca obiect principal de activitate vanzarea pachetelor de servicii de călătorie, excursiilor, evenimentelor, biletelor de avion, cazarilor etc., respectiv rezervarea, intermedierea și vânzarea serviciilor de călătorie, excursii, transport și cazare, cu ridicata sau cu amănuntul, către publicul larg și/sau clienților comerciali.

ALL INCLUSIVE BUSINESS SOLUTIONS SRL are sediul social în BUCURESTI, Str BATISTEI, nr 20, et.1 ap 1, cod poștal 020937, telefoane 0314290226, 0729498363, este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului, sub nr. J40/2041/2010, având cod fiscal 26575860 și cont IBAN RO 74 RZBR 0000 0600 1392 6806 deschis la Raiffeisen, reprezentată legal de Angela Ciuca– Director agentie.

 

ALL INCLUSIVE BUSINESS SOLUTIONS SRL Agentia  ALL INCLUSIVE TRAVEL respectă confidențialitatea tuturor clienților săi și va trata/prelucra datele personale cu mare atenție, în condiții tehnice și organizatorice de securitate adecvată.

 

ALL INCLUSIVE BUSINESS SOLUTIONS SRL Agentia ALL INCLUSIVE TRAVEL prelucrează datele cu caracter personal primite direct de la dumneavoastră, în funcție de opțiunea exprimată prin prezentul document.

 

ALL INCLUSIVE BUSINESS SOLUTIONS SRL Agentia ALL INCLUSIVE TRAVEL nu va prelucra datele dumneavoastră personale decât în măsura în care acest demers este necesar în vederea îndeplinirii scopului mai jos menționat.

 

Ce date cu caracter personal prelucrează ALL INCLUSIVE BUSINESS SOLUTIONS SRL Agentia ALL INCLUSIVE TRAVEL?

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea  prin  transmitere,  diseminarea  sau  punerea  la  dispoziție  în  orice  alt  mod,  alinierea  sau  combinarea, restricționarea, blocarea, arhivarea, ștergerea sau distrugerea datelor.

În contextul promovării, rezervării, intermedierii, ofertării și comercializării serviciilor și/sau pachetelor de servicii de călătorie, altor servicii turistice, evenimente culturale/sportive sau de altă natură, servicii de agrement sau călătorii de afaceri de  către  ALL INCLUSIVE BUSINESS SOLUTIONS SRL Agentia  ALL INCLUSIVE TRAVEL  și al menținerii/dezvoltării raporturilor comerciale/contractuale cu dumneavoastră, vă putem solicita anumite date cu caracter personal.

În acest sens, ALL INCLUSIVE BUSINESS SOLUTIONS SRL Agentia ALL INCLUSIVE TRAVEL poate prelucra, printre altele, următoarele date cu caracter personal: numele și prenumele, companie/autoritate/instituție, CNP, vârstă minori, adresa de corespondenta, telefon/fax, e-mail, pagina web/cont social media.

 

Cine sunt persoanele vizate?

Persoanele vizate, ale căror date pot fi prelucrate de către ALL INCLUSIVE BUSINESS SOLUTIONS SRL Agentia ALL INCLUSIVE TRAVEL, exclusiv în scopul mai jos menționat sunteți dumneavoastră, în calitate de călători/turiști/beneficiari ai serviciilor de călătorie sau turistice, reprezentanți/împuterniciți/persoane de contact de afaceri (parteneri de afaceri sau contractuali, etc.) din cadrul companiilor sau instituțiilor/autorităților publice.

 

Care sunt scopurile colectării datelor cu caracter personal ?

Utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal doar în următorul scop:

  • Rezervarea, intermedierea, ofertarea și/sau comercializarea serviciilor și/sau pachetelor de servicii de călătorie, altor servicii turistice, evenimente culturale/sportive sau de altă natură, servicii de agrement sau călătorii de afaceri;
  • Reclamă, marketing (marketing direct), publicitate, promovare/evaluare servicii, promovare evenimente și manifestări  culturale/sportive  sau  de  altă  natură,  desfășurare  campanii  promoționale,  concursuri, loterii publicitare, fidelizare, transmitere newsletter (buletine informative), efectuarea de comunicări  comerciale pentru serviciile vandute.

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal în scop promoțional (marketing)

Prelucrarea datelor personale furnizate de dumneavoastră (cum ar fi: nume și prenume, CNP, adresa de e-mail,

  1. fax, nr. telefon mobil/fix, etc.) se va efectua de ALL INCLUSIVE BUSINESS SOLUTIONS SRL Agentia ALL INCLUSIVE TRAVEL, în scopul menționat anterior, doar cu consimțământul dvs. expres, neechivoc, liber, informat și anterior exprimat, cu respectarea drepturilor dvs. stabilite prin lege și specificate în prezentul document.

Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră vor putea fi folosite în scop promoțional (marketing) și pentru produsele sau serviciile altor parteneri ai ALL INCLUSIVE BUSINESS SOLUTIONS SRL Agentia ALL INCLUSIVE TRAVEL, cu respectarea drepturilor dumneavoastră.

 

Indiferent de situație, în cazul în care veți dori la un moment dat, încetarea prelucrării de către  ALL INCLUSIVE BUSINESS SOLUTIONS SRL  Agentia ALL INCLUSIVE TRAVEL a datelor dumneavoastră cu caracter personal, puteți solicita oricând încetarea oricărei prelucrări de date din partea noastră.

Totodată, vă puteți dezabona oricând, folosind butonul “Dezabonare” sau „Unsubscribe”, dacă veți dori să nu mai primiți newslettere sau materiale informative din partea ALL INCLUSIVE BUSINESS SOLUTIONS SRL .

 

ALL INCLUSIVE BUSINESS SOLUTIONS SRL  va  considera  toate  informațiile  colectate  de  la  dumneavoastră  ca  fiind confidențiale și nu le va partaja cu terți (cu excepția tourperatorilor, unităților de cazare, transportatorilor, altor persoane fizice și/sau juridice implicate în prestarea serviciilor și/sau pachetelor de servicii de călătorie, altor servicii turistice, evenimentelor culturale/sportive sau de altă natură, serviciilor de agrement sau călătorii de afaceri rezervate sau achiziționate de dumneavoastră, respectiv partenerilor  ALL INCLUSIVE BUSINESS SOLUTIONS  SRL de  afaceri,  în  cazul  în  care  fără  partajarea  datelor,  dumneavoastră  nu  ați  putea beneficia de toate aceste servicii menționate mai sus) fără consimțământul dumneavoastră expres și anterior.

 

Cine sunt destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal?

Destinatarii datelor înseamnă orice persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenție sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele dvs. cu caracter personal, precum cele precizate mai jos, dar fără a se limita la: tur-operatori, unități de cazare, transportatori, alte persoane fizice și/sau juridice implicate în prestarea serviciilor și/sau pachetelor de servicii de călătorie, a altor servicii turistice, desfășurarea evenimentelor culturale/sportive sau de  altă  natură,  serviciilor  de  agrement  sau  călătoriilor  de  afaceri,  autorități  publice  centrale  și  locale,  autorități judecătorești, politie, parchet (în limitele prevederilor legale și/sau ca urmare  a unor  cereri  întemeiate  și expres formulate), etc.

Confidențialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurata de către ALL INCLUSIVE BUSINESS SOLUTIONS SRL și nu vor fi furnizate către alți terți în afara celor menționați în prezentul document.

 

Durata prelucrării datelor cu caracter personal

În  vederea  realizării  scopului  menționat,  ALL INCLUSIVE BUSINESS SOLUTIONS  SRL va  prelucra  datele  dumneavoastră  cu caracter personal pe toată perioada de desfășurare a activităților ALL INCLUSIVE BUSINESS SOLUTIONS SRL pana în momentul în care dumneavoastră sau reprezentantul legal/împuternicit al dvs., va exercita dreptul de opoziție/ de ștergere (cu excepția situației în care ALL INCLUSIVE BUSINESS SOLUTIONS SRL prelucrează datele în baza unei obligații legale sau justifică un interes legitim). Ulterior încheierii operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă dumneavoastră sau reprezentantul legal/împuternicit nu va exercita dreptul de opoziție/de ștergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către ALL INCLUSIVE BUSINESS SOLUTIONS SRL pe durata de timp prevăzută în procedurile interne ALL INCLUSIVE BUSINESS SOLUTIONS SRL și/sau vor fi distruse.

 

Care sunt drepturile dumneavoastră?

În relația cu ALL INCLUSIVE BUSINESS SOLUTIONS SRL dumneavoastră beneficiați conform prevederilor legale aplicabile de următoarele drepturi: dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul de ștergere a  datelor,  dreptul  la  restricționarea  prelucrării,  dreptul  la  portabilitatea  datelor,  dreptul  la  opoziție  și procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri.

 

Iată pe scurt care sunt drepturile pe care le aveți:

Dreptul de a fi informat înseamnă că aveți dreptul de a fi informat cu privire la modul în care datele dvs. sunt prelucrate și motivul prelucrării.

 

Dreptul de acces înseamnă ca aveți dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.

 

Dreptul la portabilitatea datelor se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.

 

Dreptul  la opoziție vizează  dreptul de a vă  opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, aveți dreptul de a va opune prelucrării în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, utilizând, dacă este cazul, funcția de dezabonare inclusă în materialele de marketing.

 

Dreptul la rectificare se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

 

Dreptul  la  ștergerea  datelor  (“dreptul  de  a  fi  uitat”) înseamnă  că  aveți  dreptul  de  a  solicita  să  vă ștergem datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; vă retrageți consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătura cu oferirea de servicii ale societății informaționale.

 

Dreptul  la  restricționarea  prelucrării poate  fi  exercitat  în  cazul  în  care  persoana  contesta  exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoana se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea; în cazul în care  ALL INCLUSIVE BUSINESS SOLUTIONS SRL nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.

 

Drepturi legate de procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri. Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsura semnificativă. Prevederile menționate nu se aplică în cazul în care decizia:

  1. este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizata și un operator de date;
  2. este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică operatorului și care prevede, de asemenea, masuri  corespunzătoare  pentru  protejarea  drepturilor,  libertăților și  intereselor  legitime  ale  persoanei vizate; sau
  3. are la baza consimțământul explicit al persoanei viz

 

În cazul în care, dumneavoastră, direct sau prin reprezentant, vă exercitați drepturile menționate mai sus, în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauza caracterului repetitiv, ALL INCLUSIVE BUSINESS SOLUTIONS SRL poate:

  • fie să  perceapă  o  taxă  rezonabilă,  ținând  cont  de  costurile  administrative  pentru  furnizarea informațiilor sau a comunicării, sau pentru luarea masurilor solicitate;
  • fie să refuze să dea curs

De  asemenea,  dumneavoastră  vă  este  recunoscut  dreptul  de  a  depune  o  plângere  în  fata  unei  autorități  de supraveghere și de a introduce o cale de atac judiciară.

 

Cum va puteți exercita drepturile dumneavoastră?

Pentru exercitarea acestor drepturi, dumneavoastră vă puteți adresa Specialistului în protecția datelor cu caracter personal din cadrul ALL INCLUSIVE BUSINESS SOLUTIONS SRL care este Angela Ciuca, cu o cerere scrisa, datată și semnată, la adresa de e-mail: info@allinclusivetravel.ro   sau la următoarea adresă de corespondență:ALL INCLUSIVE BUSINESS SOLUTIONS SRL punct de lucru Bucuresti, str Batistei, nr 20, etaj 1, ap.1 , cod poștal 020937.

 

Prin  completarea  și  semnarea  prezentului  document,  dumneavoastră  confirmați  că  ați  citit,  ați  fost informat/ă corect, complet, precis, ați luat la cunoștința, înțelegeți pe deplin și sunteți de acord cu:

  • faptul că  prelucrarea  de  date  cu  caracter  personal,  astfel  cum  este  specificată  în  legislația  în vigoare și în prezentul document va fi efectuată în scopul rezervării, intermedierii, ofertării și/sau comercializării serviciilor și/sau pachetelor de servicii de călătorie, altor servicii turistice, desfășurării evenimentelor culturale/sportive sau de altă natură, serviciilor de agrement sau călătoriilor de afaceri; reclama, marketing (marketing direct), publicitate, promovare/evaluare servicii, promovare evenimente și manifestări culturale/sportive sau de altă natură, desfășurare campanii promoționale, concursuri, loterii publicitare, fidelizare, transmitere newsletter (buletine informative), efectuarea de comunicări comerciale pentru serviciile ALL INCLUSIVE BUSINESS SOLUTIONS SRL inclusiv cele dezvoltate împreuna cu un partener ALL INCLUSIVE BUSINESS SOLUTIONS SRL prin orice mijloc de comunicare, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicații   electronice,   în   baza   consimțământului   manifestat   de   dumneavoastră,   în   mod   expres, neechivoc, liber și informat;
  • faptul că ALL INCLUSIVE BUSINESS SOLUTIONS SRL nu va prelucra datele dumneavoastră personale decât în măsura în care acest demers este necesar scopului menționat în prezentul document, cu respectarea masurilor legale de securitate și confidențialitate.
About the Author